Aquest portal, el titular del qual és l’Associació Col·lectiu Unió d’Integració al Discapacitat, ACUDIM, amb CIF G 12420428, domicili a efecte de notificacions al carrer Calvari, núm. 118 Baix- 1 – 12540 Vila-real, i telèfon 964 532 356.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

El disseny del portal i els seus codis font, així com els logos, marques i altres signes distintius que apareixen en el mateix pertanyen a l’Associació ACUDIM i estan protegits pels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial.

RESPONSABILITAT DELS CONTINGUTS

Associació ACUDIM no es fa responsable de la legalitat d’altres llocs web de tercers des dels quals pugui accedir-se al portal. L’Associació ACUDIM tampoc respon per la legalitat d’altres llocs web de tercers, que poguessin estar vinculats o enllaçats des d’aquest portal.
Associació ACUDIM es reserva el dret a realitzar canvis en el lloc web sense previ avís, a fi de mantenir actualitzada la seva informació, afegint, modificant, corregint o eliminant els continguts publicats o el disseny del portal.
Associació ACUDIM no serà responsable de l’ús que tercers facin de la informació publicada en el portal, ni tampoc dels danys soferts o pèrdues econòmiques que, de forma directa o indirecta, produeixin o puguin produir perjudicis econòmics, materials o sobre dades, provocats per l’ús d’aquesta informació.

REPRODUCCIÓ DE CONTINGUTS

Es prohibeix la reproducció total o parcial dels continguts publicats en el portal. No obstant això, els continguts que siguin considerats com a dades obertes o de caràcter públic, podran ser objecte de reproducció en els termes continguts en el següent Avís.

PORTAL DE TRANSPARÈNCIA

A través de la informació publicada en el portal de transparència, l’Associació ACUDIM atén de forma periòdica i actualitzada el principi de publicitat activa establert per la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, amb els mecanismes adequats per a facilitar l’accessibilitat, la interoperabilitat, la qualitat i la reutilització de la informació, així com la seva identificació i localització.

LLEI APLICABLE


La llei aplicable en cas de disputa o conflicte d’interpretació dels termes que conformen aquest avís legal, així com qualsevol qüestió relacionada amb els serveis del present portal, serà la llei espanyola.

Skip to content