ATENCIÓ

L’Associació ACUDIM treballa i aposta per la integració total en la societat de les persones amb diverses discapacitats, pel seu ple desenvolupament i consecució d’autonomia. Per açò, engega tots els anys el seu Programa d’orientació, intermediació i integració laboral per a persones amb discapacitats.

En ell s’atén a les persones amb discapacitat, se’ls informa sobre les possibilitats laborals i formatives que tenen, se’ls orienta i acompanya en el procés de cerca d’ocupació i se’ls assessora sobre les matèries relacionades (reducció de la pensió, drets i obligacions, etc.).

També facilita a les empreses, Centres Especials d’Ocupació i- SIL- a trobar personal amb certificat de discapacitat que tinguen el perfil requerit per a cobrir les places vacants de llocs de treball.

En definitiva, aquest servei pretén cobrir la necessitat d’inserció laboral de les persones amb discapacitat i es presenta com a intermediari entre aquestes i les empreses, centres i institucions, perquè desgraciadament, moltes vegades la informació i contacte d’aquests Serveis especialitzats i dels Centres Especials d’Ocupació no arriba a les persones interessades, existeix una llacuna entre el Centre o Servei d’Integració Laboral i el potencial usuari.

Per al bon funcionament del Servei s’estima que és imprescindible el contacte i col·laboració amb els diferents ens i professionals implicats en l’àrea d’actuació, en major o menor mesura en la realitat de la integració laboral, especialment en la de les persones amb alguna discapacitat.

Així doncs, algunes d’aquestes són:

 • Il·lm. Ajuntament de Vila-real, Serveis Socials.
 • SERVEF de Vila-real.
 • COCEMFE Castelló Servei d’Integració Laboral ,SIL.
 • FSC INSERTA.
 • Grup SIFU Castelló.
 • Fundació TOTS UNITS de Càritas Vila-real.
 • Grup Socibérica.
 • IVADIS Castelló – Centre Especial d’Ocupació i Centres Ocupacionals.
 • Consellería de Benestar Social, Delegació Territorial de Castelló.

Així com diverses empreses, negocis, comerços, etc… que estiguen interessats en la contractació d’alguna persona amb discapacitat. Exemple: Ràdio Taxi Castelló, Piscina Aquaesport, etc.

Aquest servei engloba les següents activitats:

 • Ofereix informació sobre les possibilitats d’ocupació i formació.
 • Orienta sobre formació i ocupació.
 • Posa en funcionament una Borsa d’Ocupació, amb característiques/perfil dels usuaris, necessitats i prioritats, etc.
 • Estudi i atenció de casos individualitzat.
 • Ajuda a l’hora de realitzar currículum, preparar entrevista de treball, cerca d’ocupació, etc.
 • Ensenyar mètodes i eines de cerca d’ocupació i formació: noves tecnologies, internet, etc.
 • Informació a les empreses.
 • Contactar amb –SIL-, Centres Especials d’Ocupació, Fundacions, Centre Social, etc. per a informar-los de l’existència del Servei i la Borsa, per a coordinar derivacions d’usuaris d’una i per rebre i canalitzar ofertes d’ocupació per a persones amb discapacitat.
 • Cerca per internet d’ofertes d’ocupació en pàgines especialitzades.

ACUDIM atén a unes 2000 persones anualment, a través del seu servei d’informació i orientació dirigit a quantes persones discapacitades i familiars ho sol·liciten, consultes i tràmits que ACUDIM realitza en favor dels seus associats i en general de quants necessiten assessorament. Les més sol·licitades, són les relacionades amb els següents temes:

 • Llei de Promoció de l’Autonomia Personal i atenció a les Persones en situació de Dependència.
 • Assessorament i tràmit de documentació per a sol·licitar el Certificat de Discapacitat.
 • Sol·licitud de Gual per a persones amb discapacitat.
 • Tramitació de la Seguretat Social del SIP, quan tenen més del 65% de minusvalidesa per als medicaments cost zero.
 • Tramitació Eliminació de l’impost de circulació. Reducció d’IVA a la compra d’un cotxe, etc.
 • Informació sobre les últimes voluntats.
 • Informació sobre tramitació, per a la incapacitat de les persones amb discapacitat i nomenament del Tutor Legal.
 • Informació sobre el tant % de les herències que reben les persones amb discapacitat.
 • Informació per a la sol·licitud de material ortopèdic, manual i mecànic.
 • Informació de la Targeta Europea.
 • Informació i tramitació de noves targetes acreditatives de persona amb discapacitat.
 • Atenció personalitzada.
 • Atenció amb acompanyament.
 • Informació sobre pensions de persones amb discapacitats per fill a càrrec i ajuda a tercers i pensions no contributives.
 • Un llarg etcètera, tot relacionat amb la millora de la qualitat de vida de les persones amb diversitat funcional.
Ves al contingut